اولین کارگاه آموزشی تخصصی اصول
الکتـروسـرجری و حفاظت از بیماران در شرکت تهران جراح نوین برگزار گردید.  • training-1-1||||31||||Training-1
  • training-1-2||||32||||Training-1
  • training-1-3||||33||||Training-1
  • training-1-4||||34||||Training-1
  • training-1-5||||35||||Training-1
  • training-1-6||||36||||Training-1
  • training-1-7||||37||||Training-1