Small Jaw-LF1212

what image shows


- طراحی ارگونومیک و Scissor Shape برای کنترل بیشتر در جراحی های لاپاروتومی
- دارای حرارت جانبی کمتر از 1 میلیمتر
- کاربری چندگانه  نظیر : Vessel Sealer , Cold Scissor , Fine Dissector