Impact-LF4318

what image shows

- طراحی ارگونومیک برای کنترل و دسترسی بیشتر در جراحیهای لاپاروتومی
- قابلیت گرفتن بایتهای بزرگ (36 میلیمتر)
- دارای حرارت جانبی کمتر از 1.5 میلیمتر و اطمینان بیشتر در جراحی در مجاورت حالب
- کاربری چندگانه  نظیر : Vessel Sealer، Cold Scissor ، Blunt Dissector