دانلود فایل آموزش الکتروسرجری

1-  ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮاﺣﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ Electrosurgery


دستگاه الكتروكوتر ساده ترين سيستم كلينيكي مورد استفاده در اتاقهاي عمل است . در اين تكنيك از توان باطري
استفاده مي شود . اين جريان هرگز از دستگاه به بدن بيمار منتقل (DC) براي توليد يك جريان ثابت مستقيم نمیشود.

باطري باعث گرم شدن سيم در انتهاي حلقه آن مي شود. بريدن بافت به اين شيوه بيشتر در جراحيهاي چشمي و
پروسه هاي كوچك كه خونريزي در آنها كم است استفاده دارد . چون اين روش نمي تواند بافت را برش داده
رگهاي بزرگ شود و مهمتر اينكه بافت تمايل چسبيدن به الكترود را نيز پيدا (COAG) و يا باعث انعقاد (CUT)
مي كند، زياد پيدا مي كند ، زياد مورد استفاده قرار نمي گيرد . واژه ((الكتروكوتري)) يا ((كوتري)) معمولا" به
اشتباه براي توضيح تمام شاخه هاي الكتروسرجري بكار مي رود ولي در اصل به دستگاه برش با جريان مستقيم
گفته مي شود. لذا بدليل عموميت يافتن اين اصطلاح غلط ما نيز ناگزير ، از اين پس واژه الكتروكوتر را بجاي (DC)
الكتروسرجري استفاده مي نماييم .

RF -2 الكترو كوتر و جريان
مهمترين نكته در دستگاه الكترو كوتر اين است كه جريان توليد شده توسط دستگاه باعث ايجاد شوك در بيمار
 نمي شود. دليل اين امر فركانس بالايي است كه اين دستگاه در آن كار مي كنند. امواج فركانس راديويي
به قدري فركانس بالايي دارند كه سلولهاي بدن نمي توانند نسبت به آنها واكنش نشان دهند .
دستگاههاي الكتروسرجري در رنج -1500 KHZ در رنج فركانسي AM ايستگاههاي راديويي
200 كار مي كنند . هر دوي اينها در رنجي بالاتر از فركانسهايي كه ممكن است باعث تحريكات عصبي عضلاني شود كار مي كنند .

Bipolar -1-2 الكترو كوتر


در الكترو كوتر باي پولار هم از جريان الكتريكي استفاده مي شود با اين تفاوت كه مدار به وسيله دو قطب كه يكي
مثبت و ديگري منفي است و به صورت موازي با هم قرار گرفته اند كامل مي شود. چگالي جريان بين اين دو قطب
محدود مي شود و چون اين دو قطب بسيار بهم نزديك هستند مي توان از يك ولتاژ كم براي انجام عمل استفاده
كرد. در دستگاههاي باي پولار عمدتا" از جريان با شكل موجي كه براي بريدن بافت بكار مي رود استفاده مي شود
زيرا اين جريان از يك ولتاژ پايين توليد شده و باعث انعقاد خون بدون لخته شدن اضافي بافت مي شود . همچنين
به علت محدود بودن جريان بين بافت و قطبهاي الكترود نيازي به استفاده از الكترود بازگشتي بيمار نيست.

جراحي باي پولار يكي از مطمئن ترين انواع الكتروسرجري است ولي معايبي نيز دارد به خصوص در جراحي ميكرو
باي پولار كه مشاهده مي شود به علت كار كردن در ولتاژ پايين قادر به انسداد خونريزي هاي بزرگ نمي باشد .

با وجود اين سيستم هاي جديد تر يك مود "Cutيا "Macro" باي پولار قرار داده شده كه با ولتاژ بالاتر كار مي کند.

جراحي باي پولار و به خصوص ميكرو باي پولار استفاده وسيعي در جراحيهاي عصبي Neurosurgery   و بيماريهاي زنان

Gynecologic  داشته است


Monopolar -2-2 الكتروكوتر
بيشترين استفاده الكتروسرجري در شاخه مونوپولار مي باشد . زيرا به لحاظ كار آن در ولتاژ بالا رنج وسيعتري از
بافت را تحت تأثير قرار مي دهد . در الكتروكوتر مونوپولار دستگاه جرياني توليد مي كند كه اين جريان از الكترود
فعال به طرف بافت هدايت مي شود. اين جريان از بدن عبور كرده و از طريق الكترود بازگشتي بيماربه دستگاه بر مي گردد.

3- مودهاي مختلف در الكتروكوتر

دستگاههاي الكتروكوتر در سه مود مختلف جريان توليد مي كنند كه هر كدام تأثير متفاوتي بر بافت مي گذارد .
اين سه مود عبارتند از : Desication و Fulguration , Cut كه شرح هر يك از آنها در ذيل آمده است .

Cut 3-1

ان اين مود جرياني با شكل موج متناوب است . تا موقعي كه اين جريان توسط دستگاه توليد شود ، يك
ولتاژ بسيار پائين هم براي اثر گذاشتن بر بافت كافي است .نوك الكترود فعال بايد دقيقا" بالاي بافت مورد نظر قرار بگيرد . در اين حالت گرماي ، Cut براي رسيدن به اثر
به وجود آمده از عبور جريان باعث تبخير آب درون سلولها مي شود به نحوي كه يك برش تميز به دست مي آيد.3-2 Blend

Blend نيز شكل موجي مانند شكل موج Cut داشته با اين تفاوت كه دامنه ولتاژ آن بالاتر است .
جريان اين مود بصورت مقطع و با سيكل مشخصي از دستگاه خارج مي شود كه باعث كاهش خون ريزي نسبت به مود CUT در هنگام برش مي شود . با تنظيم دستگاه مي توان Blendهاي مختلفي در هنگام برش به وجود آورد.3-3 Fulguration

اين مود يكي از حالتهاي مود Coagalation در دستگاه است. اين مود جرياني با شكل موج و سيكل معين در حدود %6 يك دوره تناوب ايجاد مي كند.روش صحيح Fulguration گرفتن نوك الكترود فعال درست در بالاي سطح بافت مورد نظر است .4-3 Dessication


اين مود ، هم به وسيله مود Cut و هم به وسيله مود Coag در دستگاه به وجود مي آيد . تفاوت بين Fulguration و Desiccation در اين است كه در Desiccation نوك الكترود فعال بايد به بافت چسبيده باشد در نتيجه در Desiccation عمق بيشتري از بافت تحت تأثير قرار مي گيرد و در Fulguration سطح بيشتري از بافت تحت تأثير قرار مي گيرد .