IUI

برای وارد کردن اسپرم شسته شده به فضای رحمی استفاده میشود، سفتی قسمت داخلی لوله ، عبور کاتتر از دهانه سرویکس و ورود آن را به داخل رحم آسان تر می کند.

• نرمی و انعطاف پذیری سر کاتتر جایگذاری را راحت تر می کند و راحتی بیمار را فراهم می آورد.
• سفت و سخت بودن قسمت پروکسیمال کنترل کردن کاتتر را آسان تر می کند.
• دارای نشانگر برای تنظیم میزان ورود کتتر به داخل سرویکس.