Single Lumen Aspiration Needle

برای آسپیراسیون تخمک استفاده می شود.

• هندل بزرگتر برای راحتی و کنترل بهتر زمان استفاده کردن
• کانال سفت و صیقلی سوزن انتقال دقیق فولیکول ها را به همراه دارد
• اکوتیپ بودن سر سوزن ها این امکان را به شما می دهد که با استفاده از تجهیزات تصویربرداری تصویر را مشاهده کنید.