Microinjection Pipette

برای وارد کردن اسپرم به تخمک طی فرایند ICSI استفاده می شود.

• این محصول به نحوی طراحی شده که کنترل روی اسپرم با دقت کامل انجام       می شود.
• سر زاویه دار برای راحت تر وارد کردن داخل غشا.