Embryo culture

محیط کشت مرحله ای (Sequential) کمپانی کوک شامل محیط های مختلف برای هر مرحله از لقاح تخمک ، رشد جنین و انتقال جنین می باشد. کمپانی کوک یکی از اولین کمپانی هایی است که محیط سه مرحله را به صورت جداگانه ارائه کرد . از سال 1998 محیط کشت ها راه اندازی شد که از همان موقع همکاری با پزشکان ، جنین شناسان و دانشمندان آغاز شد. این همکاری نشان می دهد که تا جایی که ممکن بوده، محیط کشت های کوک نزدیک به محیط رحم تولید شده است.

گامت بافر : مورد استفاده در آماده سازی و شست و شوی گامت ها برای لقاح در فرایند IVF .
اسپرم مدیوم : مورد استفاده در روش Swim-up جهت جداسازی اسپرم های مناسب و motile.
Speriment : در روش گرادیان غلظتی (density-gradient) استفاده می شود برای آماده سازی اسپرم ها.
Sperm cryopreservation : جهت انجماد اسپرم ها استفاده می گردد.
Fertilization : طی مرحله لقاح محیط مناسبی برای هر دو(اسپرم و تخمک) فراهم می کند.
Hyaluronidase : برای از بین بردن توده های اطراف تخمک استفاده می شود.
PVP : برای کاهش حرکت جهشی اسپرم در طول ICSI استفاده می شود.
Cleavage : جنین را از روز اول تا سوم در این محیط قرار می دهند.
Blastocyst : از روز سوم تا روز 5 یا 6 جنین را در این محیط قرار می دهند.