Double Lumen Aspiration Needle

برای آسپیراسیون وشست و شوی تخمک ها از تخمدان ها

• اکوتیپ بودن سر سوزن ها این امکان را به شما می دهد که با استفاده از تجهیزات تصویربرداری تصویر را مشاهده کنید.