هندپیس لیگاشور BLUNT TIP LF1623-LF1637


what image shows


- طول شفت 23 سانتیمتر لاپاروتومی و 
37 سانتیمتر لاپاروسکوپی با قطر 5 میلیمتر
- کاربری چندگانه  نظیر : Vessel SealerCold Scissor ، Atraumatic Grasper 
- قابلیت Blunt Dissection