سیستم محو دود Alesi Surgiaclسيستم‌هاي مكش دود كه به منظور جذب دود ايجاد شده طي عمل‌هاي جراحي باز (مانند جراحي‌هاي ليزر، الكتروكوتري، الكتروسرجري) كه در آنها ابلیشن عضو انجام مي‌شود، طراحي شده‌اند. اين سيستم‌ها، دود (متشكل از ذرات سلولي كربونايز شده، بخار آب، و ذرات هيدروكربن) را از بافت تبخير شده، نزديك به منشا آن، قبل از اينكه پراكنده شده و داخل سيستم تنفسي تيم جراحي شود، جذب مي‌كنند. این سيستم‌ها يك تيوب جذب يا قسمت عصايي شكل يك بار مصرف يا قابل استفاده مجدد داشته و داراي چهار بخش براي مكش دود ناشي از جراحي می‌باشند : واسط كاربري، فيلترها، منبع ساكشن، و لوله خروجي؛ آنها براي به حداقل رساندن در معرض قرار گرفتن پرسنل و كاهش خطرات بالقوه بهداشتي بكار گرفته مي‌شوند تا محيط كاري مناسب‌تری فراهم آيد. برخي از اين سيستم‌ها طي عمل‌هاي جراحي بسته (مانند اندوسكوپي، لاپاراسكوپي) نيز بكار برده مي‌شوند.