هندپیس لیگاشور MARYLAND JAW LF1723-LF1737


what image shows

- دارای تیپ مریلندی 
- طول شفت 23 سانتیمتر لاپاروتومی و 39 سانتیمترلاپاروسکوپی با قطر 5 میلیمتر
- سرعت بیشتر در Dissection
- کاربری چندگانه  نظیر :Vessel Sealer،Cold Scissor،Atraumatic Grasper ، Fine Dissector