هندپیس جدید لیگاشور Exact
what image shows


  • -دارای نوک باریک برای دایسکشن بهتر بافت
  • -ایمنی بالا برای استفاده در مجاورت اعصاب گردنی بعلت حرارت کم (حدود 60 درجه سانتی گراد)
  • -قابلیت استفاده بعنوان گرسپر بعلت سرعت خنک شدن سریع نوک هندپیس (کمتر از 1 ثانیه)
  • -تنها ابزار دارای Cold Cut